T7. Th2 27th, 2021

S600 Pullman đầu tiên Việt Nam